หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 15 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยัง [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการ [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ซักซ้อมแนวทางปกิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
 
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
การนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การนำส่งเงินรายได้ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
การปฏิบัติตาม พรบ. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
เชิญเข้าร่วม \\\"โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ฯ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
เรื่อง ขอหารือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ชน 203 (เรียน นายอำเภอหันคา) [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
การดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
ทต.ห้วยกรด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยกรด ประชาสัมพันธ์งบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 

กลุ่มวังจิกพัฒนา
 

บึงตะพาบ
   
 
ถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ชำรุด (12 เม.ย. 2561)    อ่าน 878  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดชัยนาท ด้วยครับ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 1226  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 680  ตอบ 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนังขนาด 22 นิ [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมน [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอ [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสามง่าม [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 132 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณหลั [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 119 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 164 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู [ 2 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 206 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านท่าโบสถ์ตะวันออ [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 285 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 193 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรั [ 25 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 , 4 และ 6 ตำบลสามง่า [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 116 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ้ฟ้า LED โ [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 113 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 [ 4 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [ 1 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 116 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,4,5,8 และ 10 [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 150 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อค่าอาหารเสริม(น [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 205 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,4,5,8 และ10 ตำบลสามง [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 106  

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สามง่ามพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player