หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
ประชุมพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  
 

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  โดยนางธนภร วงศ์วรันธร   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา มีหัวข้อในการประชุมดังนี้
1.เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา และนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
2.แจ้งประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.แจ้งคำสั่งมอบหมายกองงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
4.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.แจ้งนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนามีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 11.15 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...................