หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ2565
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลท่าโบสถ์  (หมู่1,3,4,5,6,8,9,10)
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของคนพิการ

ติดต่อขอละทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2564 -  สิงหาคม 2565
(ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
โทร. 056-489649

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 09.38 น. โดย คุณ พรทิพย์ รุ่งศรี

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629