หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 


 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
<<
>>
X
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบ 2566
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินบี้ยยังชีพ
หนังสือมอบอำนวจเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คุณสมบัติ
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  (หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8,9 และ 10)
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
    หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม &ndash; พฤศจิกายน 2564 ด้วยตนเอง
หรือมอบอำนวจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  
(ในวัน และเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056- 489649

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 14.09 น. โดย คุณ พรทิพย์ รุ่งศรี

ผู้เข้าชม 208 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629