หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต ปี 2565  
 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นางสาวธนศธร จิตรหาญ นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
ได้จัดประชุมโครงการประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต ปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ประกาศว่า
     เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ
     อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ,มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
     ดังนั้นเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนารองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา พนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (รวมเรียกว่าบุคลากรของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา)
     ข้อ ๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออม
     ข้อ ๓ บุคลากรของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้
     ข้อ ๔ บุคลากรของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาหรืออาจเกิดผลกระทบต่อเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
     ข้อ ๕ บุคลากรของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 15.35 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629