หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 


 
รายการคำนำหน้านามที่ยกเลิกไม่ให้นำมาใช้ในข้อมูลทะเบียนราษฎร  
 

       ด้วยกรมการปกครอง แจ้งว่า ได้ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลการทะเบียนราษฎร พบข้อมูล บุคคลที่มีคํานําหน้านามที่ถูกยกเลิกไม่ให้นํามาใช้ในข้อมูลบุคคลทางทะเบียนราษฎร เช่น เจ้าคุณ ดอกเตอร์ นักโทษชาย นักโทษหญิง นายแพทย์ บาทหลวง แม่ชี สัตวแพทย์ พลทหาร นักเรียนนายร้อยตํารวจ โดยตรวจสอบ พบว่าคํานําหน้านามดังกล่าวปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จํานวน ๗,๕๕๙ ราย และในทะเบียนบ้านปกติ จํานวน ๒๖,๗๔๒ ราย ทั้งนี้ กรมการปกครอง (สํานักทะเบียนกลาง) ได้ดําเนินการ ปรับปรุงระบบยกเลิกคํานําหน้านามไม่ให้นํามาใช้ในข้อมูลบุคคลทางทะเบียนราษฎร

     หากท่านพบว่ารายการบุคคลของท่าน ปรากฏคำนำหน้านามที่มีการยกเลิก ขอให้ท่านติดต่อยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงคำนำหน้านามให้ถูกต้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 10.07 น. โดย คุณ พรทิพย์ รุ่งศรี

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629