หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 


 
จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุโอนงวดแรกรวดเดียวย้อนหลัง 4 เดือน เริ่ม 19 ก.ค.นี้  
 

ครม.อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 8,382 ล้านบาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุรายละ 100 - 250 บาทต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุ จำนวน 10.9 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 ณ เดือน เม.ย. 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียว 4 เดือนย้อนหลัง (เม.ย. - ก.ค.65) งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือน ส.ค.65 และงวดสุดท้าย จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือน ก.ย.65

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจะได้รับยอดเงินที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ โดยจะเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ดังนี้

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 10.15 น. โดย คุณ พรทิพย์ รุ่งศรี

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629