หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)