หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
คู่มือประชาชน สำหรับการรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด + ระเบียบ
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือประชาชน สำหรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือประชาชน สำหรับการออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629