หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชน สำหรับการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง / รื้อถอน / ดัดแปลง / ต่อเติมอาคาร
คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือประชาชน สำหรับการขอออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629