หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สามง่ามพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เพียงพอและทั่วถึง

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน


การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน


ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม สวยงามน่าอยู่

การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างหลากหลาย โดยเน้นการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การค้า และการลงทุนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้

ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางการค้าและการลงทุน

ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย


สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ

การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย


ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629