หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 15 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เพียงพอและทั่วถึง

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน


การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน


ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม สวยงามน่าอยู่

การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างหลากหลาย โดยเน้นการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การค้า และการลงทุนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้

ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางการค้าและการลงทุน

ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย


สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ

การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย


ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player